Lesson 1, Topic 1
In Progress

ขั้นที่ 5 – การสร้างรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมส่วนท้ายลงนาม

  • เลือกไฟล์ รายงาน
รูปที่ 1
  • เมื่อท่านเลือกเอกสาร รายงาน แล้ว ระบบแผนงานจะทำการสร้าง แบบสรุปการดำเนินงาน ให้ท่าน โดยมีหน้าตาตามรูปที่ 2
  • ท่านสามารถบันทึกไฟล์นี้เพื่อเตรียมพิมพ์ได้ทันที
รูปที่ 2
  • หัวข้อ ผลการดำเนินการ ในรูปที่ 3 ให้ท่านเลือก และ เขียนเครื่องหมายถูก ให้ตรงกับผลการดำเนินการของกิจกรรมนั้นๆ
รูปที่ 3
รูปที่ 4
  • ส่วนท้ายลงนาม ให้ท่านกรอกข้อมูลตำแหน่งให้เรียบร้อย