Lesson 1, Topic 1
In Progress

ขั้นที่ 2 – การสร้างบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

  • เลือกไฟล์ บันทึก
รูปที่ 1
  • เมื่อท่านเลือกเอกสาร บันทึก แล้ว ระบบแผนงานจะทำการสร้าง บันทึกข้อความ “รายงานผลการดำเนินกิจกรรม xxxx(ชื่อกิจกรรม)” ให้ท่าน โดยมีหน้าตาตามรูปที่ 2
  • ท่านสามารถบันทึกไฟล์นี้เพื่อเตรียมพิมพ์ได้ทันที
รูปที่ 2