Lesson 1, Topic 1
In Progress

ขั้นที่ 1 – ประเมินกิจกรรมตามตัวชี้วัด

  • เลือกเมนู ดำเนินการ/ประเมินผล
รูปที่ 1
  • เลือกเมนูย่อย ประเมินกิจกรรมตามตัวชี้วัด
รูปที่ 2
  • เลือกกิจกรรมที่ต้องการจะทำการประเมินผล
รูปที่ 3
  • กดปุ่ม เลือก เพื่อประเมินผลตัวชี้วัดของกิจกรรม
รูปที่ 4
  • เมื่อกดแล้วจะพบหน้าจอดังภาพด้านล่าง
รูปที่ 5
  • เติมผลการประเมินในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
  • ปัญหา/ข้อเสนอแนะ **กรุณากรอกให้ครบถ้วน** เพราะข้อมูลนี้จะปรากฏในเล่มสรุปตอนพิมพ์เล่ม
  • ไฟล์แนบ จะอัพโหลดหรือไม่อัพโหลดก็ได้
  • เมื่อประเมินผลเสร็จให้แล้วกดปุ่ม
รูปที่ 6