Lesson 1 of 0
In Progress

การทำคลิปวีดีโอสื่อการสอนด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (Office 365, Microsoft 365)

วิธีการบันทึกวีดีโอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์

ขั้นตอนที่ 1    ครูเตรียมพาวเวอร์พอยท์ที่ต้องการจัดทำวีดีโอให้เรียบร้อย

ภาพขั้นตอนที่ 1  

ขั้นตอนที่ 2    ครูเลือกเมนู Slide Show เพื่อบันทึกวีดีโอ

ภาพขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 ครูจะเห็น 2 ตัวเลือก Record from Current Slide (บันทึกวีดีโอทีละสไลด์) และ Record from Beginning (บันทึกวีดีโอตั้งแต่สไลด์หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย) แนะนำให้คุณครูเลือก Record from Current Slide เพราะง่ายต่อการแก้ไข

ภาพขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 พอกดเข้าไปจะเจอหน้าต่างแบบนี้ หากครูต้องการเริ่มบันทึกวีดีโอให้กดปุ่ม Record เมื่อคุณครูบันทึกเสร็จให้กดปุ่ม Stop ถือว่าเป็นการบันทึกสิ้นสุดวีดีโอสำหรับสไลด์หน้านี้ หากคุณครูต้องการเช็คความเรียบร้อยของวีดีโอให้กดปุ่ม Replay

ภาพขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5 กรณีที่คุณครูต้องการแก้ไขวีดีโอที่ได้บันทึกไปแล้ว เช่น พูดผิดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้คุณครูกดปุ่ม X และเลือก Clear Recordings on current slide (ลบวีดีโอที่บันทึกในสไลด์ปัจจุบัน)

ภาพขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อคุณครูบันทึกวีดีโอครบทุกหน้าสไลด์แล้ว คุณครูจะเห็นภาพวิดีโออยู่ตรงมุมสไลด์ขวาด้านล่างแสดงว่าการบันทึกวีดีโอสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ภาพขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7 คุณครูกดปุ่มตัวเลือกด้านบน File และเลือกคำว่า Export กด Create a Video และตั้งค่าความละเอียดของวีดีโอที่จะบันทึก และกดปุ่ม Create Video

ภาพขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8 ตั้งชื่อไฟล์วีดีโอและเลือกที่บันทึกไฟล์วีดีโอในคอมพิวเตอร์

ภาพขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9 รอจนกว่าไฟล์วีดีโอจะบันทึกสำเร็จ (อาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับจำนวนวีดีโอที่บันทึก)

ภาพขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10  ไฟล์วีดีโอที่ได้จะเป็นไฟล์สกุล MPEG-4 Video สามารถกดเล่นได้เลย

ภาพขั้นตอนที่ 10

ถ้าคุณครูคิดว่าน่าจะทำได้แล้ว ลองทดสอบความเข้าใจด้านล่างได้จ้า