World History

วิชาประวัติศาสตร์สากล ส33102  มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนัก  วิเคราะห์  ถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล  อารยธรรมของโลกตะวันตกยุคโบราณ อารยธรรมตะวันออก    เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคปัจจุบัน  และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่  20  สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่  21

ประวัติศาสตร์สากล

Course Content

Expand All
+372 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 19 Topics
  • 8 Quizzes
  • Course Certificate